HB_001_Affordable Commercial Icon Government Category Icon HB_001_MarketRate Multifamily Category Icon HB_001_Renovation HB_001_SeniorLiving Chevron Down Close Button Hamburger Navigation Heart Icon Facebook Logo Usluga Logo Horizontal logo-Usluga-with-text Usluga Logo Instagram Logo Linked-In Logo Twitter Logo YouTube Logo Magnifying Glass Minus Button Minus Button Plus Button Plus Button Triangle Group Triangle Single

Çfarë janë “skicat" në ndërtim? -- USLUGA

Në projektet e ndërtimit, “skicat" përdoren për të gjurmuar shumë ndryshime nga planet origjinale të ndërtimit që ndodhin gjatë ndërtimit të një ndërtese. Këto vizatime janë një pjesë e rëndësishme e proëeseve të ndërtimit, rinovimit dhe mirëmbajtjes. Para fillimit të ndonjë projekti ndërtimi, është e rëndësishme të dini se për çfarë i përdorim skicat, çfarë informacioni përfshijmë dhe si i krijojmë ato. Për çfarë i përdorim skicat?

Në çdo projekt ndërtimi, planet e hollësishme janë jetike për të gjithë mbarëvajtjen dhe suksesin e proçesit. Gjatë një projekti, tiparet e ndërtesës ka të ngjarë të ndryshojnë. Skicat janë të nevojshme për të regjistruar këto ndryshime dhe për të mbajtur një përfaqësim të saktë të ndërtesës ashtu siç ekziston, për ndërtime të reja, projekte rinovimi dhe mirëmbajtje ndërtesash.

Ndërtime të reja: Kur ndërtohet një ndërtesë e re që ekzistonte më parë vetëm në letër, kontraktorët përballen me sfida të shumta dhe duhet të përshtatin planet e tyre të ndërtimit.

Projektet e rinovimit: Para se të fillohet një projekt rinovimi, është e rëndësishme të ketë një kuptim të hollësishëm të ndërtesës siç ekziston aktualisht. Prandaj, puna me vizatime të azhornuara është thelbësore për një rinovim të sigurt dhe efikas.

Mirëmbajtja e ndërtesës: Gjatë ciklit të një ndërtese, bëhen përmirësime dhe ndryshime të vogla. Ekipi i mirëmbajtjes së një ndërtese kujdeset që të azhornojë vizatimet për të pasqyruar çdo ndryshim në ndërtesë në mënyrë që një vizatim i saktë i ndërtesës të ekzistojë në çdo kohë. Çfarë informacioni përfshijmë në skicat e ndërtimit?
Në mënyrë që skicat të jenë të plota dhe të dobishme, është e rëndësishme që të përfshihet çdo ndryshim në elementet vijuese:

Vendndodhjet: Ekipi ynë shënon të gjitha ndryshimet në vendndodhjen e dyerve, dritareve, pjesë hidraulike, dhe çdo tipari tjetër thelbësor.

Materialet: Ata kujdesen që të regjistrojnë të gjitha ndryshimet në materialet e përdorura kur bëhen ndryshime nga plani origjinal.

Dimensionet: Shkruajnë të gjitha modifikimet në dimensionet e të gjithë elementëve të ndërtimit.

Instalimet: Rendisin ndryshimet specifike të bëra në instalimin e veçorive të ndërtesës si elektrike ose hidraulike.

Fabrikimet: Regjistrojnë të gjitha azhornimet e bëra duke përfshirë kolonat, trarët dhe parmakët.
Një shënim i rëndësishëm është se ndërtimet mund të përfshijnë edhe dokumente shtesë, shënime të tjera, fotografi ose edhe imazhe satelitore.

Si i krijojmë ne skicat?
Kur krijojnë skicat, ekipi ynë kujdeset që të ndjekë procesin e mëposhtëm:

Kodimi i ngjyrave: Në skica përdorin një legjendë standarde të ngjyrave, ku: me të kuqe identifikohen artikujt e fshirë, me jeshile artikujt e shtuar dhe me blu informacione të veçanta.

Shkalla: Për ne është thelbësore që çdo modifikim i bërë në vizatime të mbajë të njëjtën shkallë dhe përmasa si planet origjinale.

Datat: Çdo modifikim që shënohet në planet e ndërtimit datohet dhe përfshin çdo dokumentacion shtesë nëse është e nevojshme.

Pengesat: Të gjitha pengesat e hasura gjatë rrugës, qoftë për shkak të faktorëve të mjedisit, agjencitë qeveritare, ose ndonjë gjë tjetër, përfshihen së bashku me skicat.

Karakteristikat fizike: Gjatë proçesit të zhvillimit të ndërtimit me pajisjet e lëvizjes së tokës, ne kujdesemi në mënyrë të veçantë për të shënuar çdo azhornim të ngritjeve, gradave ose veçorive të tjera fizike që zbulohen ose ndryshojnë gjatë procesit të ndërtimit.

Shërbimet nëntokësore: Ne sigurohemi që të shënojmë vendet e sakta të ndërmarrjeve nëntokësore që janë instaluar gjatë ndërtimit.

Në konkluzion, për ne skicat janë një pjesë e domosdoshme e çdo projekti të suksesshëm ndërtimi. Në mënyrë të pashmangshme, ndryshimet në planet origjinale të ndërtimit i realizojmë gjatë proçesit të ndërtimit, dhe përdorimi i kujdesshëm i këtyre skicave na sjell si rezultat projekte të kompletuara e të realizuar me profesionalizëm dhe me standardet më të larta në cilësinë e ndërtimit.

SHIKO PRONAT