HB_001_Affordable Commercial Icon Government Category Icon HB_001_MarketRate Multifamily Category Icon HB_001_Renovation HB_001_SeniorLiving Chevron Down Close Button Hamburger Navigation Heart Icon Facebook Logo Usluga Logo Horizontal logo-Usluga-with-text Usluga Logo Instagram Logo Linked-In Logo Twitter Logo YouTube Logo Magnifying Glass Minus Button Minus Button Plus Button Plus Button Triangle Group Triangle Single

Planifikimi dhe skedulimi i ndërtimit sipas USLUGA

Planifikimi dhe skedulimi i ndërtimit për USLUGA janë aspekte kyçe në integrimin e të gjitha aktiviteteve dhe fazave të ndërtimit të nevojshme për të përfunduar një projekt ndërtimi në një buxhet dhe afat kohor të caktuar. Planifikimi i ndërtimit për USLUGA, në thelb mbulon zgjedhjen e politikave, procedurave dhe proceseve përkatëse për të arritur qëllimet e projektit. Planifikimi i ndërtimit përshtat planet e veprimit të projektit të ndërtimit për qëllimin, kohën, koston dhe cilësinë e duhur. Ky proces i përshtatjes së specifikimeve të projektit duke përfshirë kërkesat për burimet (punën, pajisjet, materialet, etj.), komunikimet, rreziqet dhe prokurimin në një sistem operacional të rrjedhës së punës është kritik për të gjithë ekipin e projektit.

A. Pse planifikimi dhe skedulimi i ndërtimit janë të rëndësishëm për USLUGA-n?

Planifikimi dhe skedulimi i duhur janë të rëndësishëm për të siguruar që projekti i ndërtimit të përfundojë në kohë dhe brenda buxhetit. Një skedulim ndërtimi i planifikuar plotësisht jo vetëm që përshkruan ritmin e punës, por dikton se si do të organizohet e gjithë puna. Ai gjithashtu ndihmon në përcaktimin e proceseve, metodave dhe sekuencave për kohën kur materialet do të vendosen. Skedulimi lejon gjithashtu që koha të ndahet më mirë midis të gjithë aktorëve të projektit, gjë që ndihmon në planifikimin më të mirë të aktiviteteve. Duke marrë kontrollin e plotë të projektit, zvogëlohen surprizat e pakëndshme, duke e bërë të lehtë shmangien e tejkalimeve dhe vonesave të kostos.

B. Çfarë është planifikimi i ndërtimit sipas USLUGA?

Planifikimi i ndërtimit është thelbësor në menaxhimin dhe ekzekutimin e projekteve të ndërtimit pasi përfshin zgjedhjen e teknologjisë, përcaktimin e detyrave të punës, vlerësimin e burimeve të kërkuara, shtrirjen e detyrave individuale dhe identifikimin e ndërveprimeve. Një plan ndërtimi efikas është thelbësor në përcaktimin e buxhetit dhe planit për të gjithë punën e nevojshme. Krijimi dhe zhvillimi i planit të ndërtimit është një detyrë shumë sfiduese dhe kritike në menaxhimin e ndërtimit ku duhet të zhvillohen aspektet teknike dhe në krye të kësaj, duhet të merren vendime organizative në lidhje me marrëdhëniet midis palëve të interesuara të projektit, madje edhe nënkontraktorët që do të duhet të përfshihen.

Kështu, po ju njohim më poshtë me tre llojet kryesore të planifikimit të projektit të ndërtimit:

1. Planifikimi strategjik Përfshijmë një përzgjedhje të nivelit të lartë të objektivave të projektit. Për të arritur qëllimet e projektit, vendosim se çfarë projekti do të ndërtohet dhe afatin e përfundimit me ekipet e projektit që zhvillojnë planin kryesor të ekzekutimit të ndërtimit që është brenda udhëzimeve të përcaktuara në planet strategjike dhe kontraktuese.

2. Planifikimi operacional Përfshijmë planifikim të detajuar për të përmbushur objektivat strategjike të projektit. Përpara se të detajojmë orarin e ndërtimit, ne kalojmë nëpër një sërë pyetjesh në mënyrë që të mund të përgatisim masterplanin e ndërtimit: A do të përmbushë plani operacional datën e synuar të planifikimit strategjik? A janë të disponueshme burime dhe shërbime të mjaftueshme ndërtimi brenda kompanisë për të përmbushur objektivat e projektit? Cili është ndikimi i projektit të ri në ngarkesën ekzistuese të punës? Ku do të gjenden burimet për të përballuar çdo mbingarkesë? Cilat politika të kompanisë mund të pengojnë planin të përmbushë datën e synuar? A janë konceptet dhe dizajni i projektit gati për të filluar ndërtimin? A është ende i vlefshëm plani origjinal i kontraktimit?

3. Skedulimi Përfshijmë planin e detajuar operacional të vendosur në një kornizë kohore sipas objektivave strategjike të projektit që do të ndërtojmë.


C. Cilat janë hapat e parë në planifikimin e një projekti ndërtimi për USLUGA-n?

Planifikimi i ndërtimit mund të jetë i orientuar nga kostoja ose shpenzimet, ose i orientuar nga plani. Me planifikimin e projektit të orientuar drejt kostos, ekziston një dallim midis kostove të bëra drejtpërdrejt në kryerjen e një aktiviteti dhe në mënyrë indirekte për realizimin e projektit. Kostot indirekte mund të përfshijnë shpenzimet e huazuara për financimin e projektit. Planifikimi përqendrohet në sigurimin që përparësitë e duhura ndërmjet aktiviteteve të ndiqen e të mbahen dhe se planifikimi i burimeve të bëhet në një mënyrë efikase. Pasi të vendoset fokusi kryesor në planifikimin e ndërtimit, është koha të merren parasysh të gjitha kërkesat e tjera funksionale për vijimin e procesit të ndërtimit:

1. Zgjedhja e teknologjisë dhe metodave të ndërtimit që do përdoren. Zgjedhja e teknologjisë së duhur dhe metodave të ndërtimit janë aspekte kritike në suksesin e ekzekutimit të projektit për ne. Gjetja e zgjidhjes së duhur dighitale për projektin do të jetë vendimtare se sa produktiv është ekipi, pasi do të ndikojë drejtpërdrejt në kohën që duhet për të përfunduar aktivitetet e ndryshme dhe rrjedhën nga një aktivitet në tjetrin.

2. Përcaktimi i detyrave dhe aktiviteteve të punës. Për shkak se planifikimi i ndërtimit përcakton planin e ndërtimit, përcaktimi i detyrave të ndryshme të punës është jetik në hartimin e orarit të aktiviteteve të ndërtimit. Në këtë mënyrë, vlerësohen burimet e nevojshme dhe planifikohen sekuencat midis detyrave.

3. Përcaktimi i marrëdhënieve dhe rrjedhës kritike midis aktiviteteve. Pasi kemi përcaktuar aktivitetet e punës, specifikojmë edhe marrëdhëniet mes tyre. Marrëdhëniet e përparësisë ndërmjet detyrave dhe aktiviteteve nënkuptojnë që aktivitetet duhet të ndodhin në sekuenca të veçanta për ndjekjen e integritetit strukturor, rregulloreve dhe kërkesave të tjera teknike.

4. Vlerësimi i kohëzgjatjeve të aktivitetit. Çdo aktivitet pune lidhet me kohëzgjatjen kohore dhe këto kohëzgjatje janë baza për përgatitjen e orarit. Një vlerësim realist i shoqëruar me të dhëna historike të detyrave dhe aktiviteteve të veçanta është kritik për shmangien e vonesave.

5. Vlerësimi i nevojave për burime për aktivitetet e punës. Përveç marrëdhënieve të përparësisë dhe kohëzgjatjeve kohore, kërkesat për burime vlerësohen gjithashtu për çdo aktivitet. Duke vlerësuar saktë kërkesat e burimeve për aktivitetet bazuar në përkufizimet e tyre gjithëpërfshirëse, kërkesat e veçanta të burimeve për tërësinë e projektit përcaktohen për të shmangur çështjet me shpërndarjen e burimeve dhe problemet e prokurimit.

6. Krijimi i një sistemi kodimi. Të paturit e një sistemi kodimi për secilin nga aktivitetet e identifikuara lejon integrimin më të mirë të përpjekjeve të kompanisë dhe përcjelljen më të saktë të informacionit. Një sistem kodimi lejon standardizimin e përkufizimeve dhe kategorive të artikujve dhe aktiviteteve midis projekteve dhe ndërmjet palëve të interesuara të projektit. Sistemet e kodimit e bëjnë gjithashtu të lehtë marrjen e të dhënave historike të kostos, produktivitetit dhe kohëzgjatjes së aktiviteteve.


D. Cilat janë pesë fazat e ndërtimit sipas USLUGA?

Më poshtë po ju njohim me pesë fazat kryesore në një projekt standard ndërtimi sipas USLUGA, ku planifikimi dhe skedulimi i ndërtimit luajnë role kritike:

1. Inicimi. Në këtë fazë, ideja e projektit vlerësohet për të përcaktuar realizueshmërinë e saj dhe nëse duhet të ndërmerret apo jo. Ky është fillimi i jetës së një projekti ku ne identifikojmë dhe përcaktojmë objektivat e projektit.


2. Planifikimi. Kjo fazë përfshin zhvillimin e mëtejshëm të projektit dhe përshkrimin e detajeve të nevojshme për të përmbushur qëllimet e projektit. Në këtë fazë, USLUGA identifikon të gjithë punën që duhet bërë, detyrat dhe burimet e kërkuara dhe strategjinë për t'i bërë të gjitha të mundshme. Zakonisht, një buxhet projekti përgatitet nga menaxheri i projektit për të ofruar vlerësime të kostos për punën, pajisjet dhe materialet. Pasi të përcaktohet çdo detaj i planifikimit, të gjitha dokumentohen në një plan që tregon objektivat, sigurinë, masat e kontrollit, kodet e ndërtimit dhe madje edhe kriteret e klientit. Në këtë kohë, projekti ështe gati për ekzekutim.

3. Ekzekutimi. Kontrolli dhe komunikimi i projektit janë thelbësorë gjatë fazës së ekzekutimit. Menaxheri i projektit kontrollon drejtimin e projektit përmes raporteve të progresit dhe performancës së aktivitetit. Çdo devijim nga plani duhet të adresohet dhe korrigjohet. Qëllimi i veprimit është që të mos devijohet kurrë nga plani fillestar, prandaj ekipi ynë kujdeset që progresi të raportohet gjithmonë në kohë.

4. Monitorimi. Faza e monitorimit ndodh njëkohësisht me fazën e ekzekutimit dhe mbulon të gjithë progresin dhe matjen e performancës në lidhje me gjurmimin dhe sigurimin që projekti të ecë sipas planit të ndërtimit.

5. Mbyllja. Pasi janë dhënë të gjitha aspektet e projektit që do të ndërtohet, projekti është gati për mbyllje. Në këtë fazë përfshijmë të gjitha aktivitetet që lidhen me dorëzimin përfundimtar të projektit.


Për të qenë të suksesshëm me projektet e ndërtimit, nevojitet një planifikim i detajuar që lejon dorëzimin e projekteve në kohë dhe brenda buxhetit; kështu i gjithë ekipi i USLUGA kujdeset që të ndjekë me përpikmëri të gjitha proceset që analizuam më sipër.

SHIKO PRONAT